http://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/172019